Střední odborné učiliště ve věznici Vinařice a Nové Sedlo, je první soukromé SOU tohoto typu v České republice, založené v roce 2007.

Podle školního řádu Středního odborného učiliště (2018) se škola snaží pro co největší počet žáků/odsouzených:

 • Vytvořit, obnovit nebo posílit pracovní návyky formou účasti na vzdělávání;
 • Zvýšit kvalifikaci a praxi hlavní klíčové skupiny
 • Posílit motivaci a osobní dispozice cílových skupin nutných k uplatnění na trhu práce

Škola je určena pro osoby sociálně vyloučené, tedy odsouzené, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody. Z tohoto důvodu škola nevybírá školné. Činnost školy je financována ze školského normativu, ze kterého se žákům hradí:

 • Školní pomůcky (sešity, tužky, učebnice, …)
 • Didaktická technika
 • Vybavení školy
 • Hygienické potřeby
 • Materiál pro výuku odborného výcviku
 • Vybavení výuky tělesné výchovy

Hlavním sociálním partnerem školy je Věznice Vinařice a Věznice Nové Sedlo. Střední odborné učiliště je určené pro žáky dospělé, tedy od 18 do 65 let, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku v nižších ročnících. V současné době školu navštěvuje téměř 300 žáků. Tito žáci jsou příslušníci mnoha etnických skupin, náboženství, národností, věku, zdravotního stavu i přesvědčení.

Organizační struktura

Organizační strukturu tvoří ředitel. Ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. Ředitel rozhoduje ve věcech školské právnické osoby v souladu se školským zákonem. Orgány školské právnické osoby jsou ředitel a rada. Zástupci ředitele zajišťují koordinaci s VS ČR za věznici Vinařice a Nové Sedlo. Zástupce ředitele je dále zodpovědný za chod SOU v nepřítomnosti ředitele.

Pedagogický sbor tvoří učitelé na hlavní pracovní poměr a na částečný pracovní poměr. Jedná se o speciální pedagogy a vychovatele, kteří jsou zaměstnanci věznice Vinařice. Ředitel školy vede pedagogický sbor k získání odborné kvalifikace podle toho, jak to nařizuje zákon. Učitelé si doplňují kvalifikaci studiem speciální pedagogiky, pedagogiky odborné a studiem učitelství odborných předmětů. Účastní se besed a různých školení. Učitelský sbor je tvořen sociálně citlivými učiteli s praxí a to nejen ve školství, ale i ve výchovném poradenství, sociálních službách a především jsou znalí zdejšího prostředí.

Třídní učitelé a ostatní pedagogové mají tyto úkoly a činnosti:

 • Posílení úlohy učitele v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná intervence při vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení
 • Úzká spolupráce s výchovným poradcem, vedením školy a speciálními pedagogy
 • Pravidelné třídnické hodiny a rozhovory se žáky
 • Individuální přístup k problematickým žákům
 • Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy
 • Shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor.

Nově jsme začali metodicky spolupracovat s SOU Vrapice. Je to další způsob plnění resocializace, která je naším hlavním, společným cílem.

Žáci se SVP v SOU Vinařice a jejich vzdělávání

Většina žáků tohoto typu nemá žádné předchozí středoškolské vzdělání.

Složení těchto žáků je velmi různorodé. Nacházejí se zde žáci se:

 • Sluchovým postižením
 • Zrakovým postižením
 • Mentálním postižením
 • S vícero vadami
 • Somatickým postižením
 • Poruchou řeči
 • Vývojovými vadami

Jelikož se ve Středním odborném učilišti vzdělávají i žáci sociálně znevýhodnění, je velikým „pomocníkem“ asistent pedagoga, který nejčastěji pracuje s osobami jiných národností, momentálně nejvíce s Vietnamskými příslušníky. Tito Asijští studenti mají problémy nejvíce se všeobecně vzdělávacími předměty, nejvíce s Českým jazykem. Asistent pedagoga v těchto předmětech napomáhá k porozumění psaného i mluveného projevu.

Všichni žáci, bez rozdílu omezení, se vzdělávají ve všeobecně vzdělávacích předmětech, odborných předmětech a odborného výcviku.

Velikým přínosem pro Střední odborné učiliště Vinařice jsou hlavně interaktivní tabule. Žáci mají velmi malou představivost, takže při klasickém, pouze mluveném výkladu, si nedokáží představit či porozumět, o čem pedagog vykládá. Z tohoto důvodu si každý učitel připravuje na výuku prezentace, které doplňuje různými obrázky či videi k tématu. Pro žáky je toto opravdu nejlepší pomůcka k tomu, aby zvládali učivo. Výuka se pro ně stala pestřejší, efektivnější a zajímavější.

Pro osoby ve výkonu trestu je potřeba, aby byl učitel velmi empatický a trpělivý. Žáci potřebují mít v učiteli oporu, chtějí někoho, kdo je vyslechne, porozumí jim a poradí.

Od 1. 4. 2015 funguje v Kladně detašované pracoviště Středního odborného učiliště.

Pro více informací ohledně speciálně-pedagogického centra se obraťte na stránky: ŠPZ Koloběžka