Пропозиція Сувінської академії для біженців з УкраїниУ школі в місті Слани є можливість вивчати дворічний напрям «оперативні служби» з
мінімальними базовими знаннями чеської мови. У разі зацікавленості можливий
перехід на інші напрямки в межах школи.
Є можливість отримати офіційне свідоцтво про навчання в Міністерстві освіти Чеської
Республіки у сфері «оперативних послуг». Після закінчення навчання ви можете вийти
на чеський ринок праці з кваліфікацією і без здачі державного іспиту з чеської мови.
У напрямку «оперативні послуги» ви вивчите:
– чеську мову з учителем з України
– бек-офіс (оперативна офісна діяльність)
– основи роботи з Word, Excel, PowerPoint
– основи кейтерингу та харчування (усю їжу можна забрати додому після обробки)
– швидкий курс чеської мови для практичного використання під час перебування
Якщо ви зацікавлені, зв’яжіться з нами за адресою info@souvin.cz

Akademie SOUVIN, je první soukromá střední škola svého typu v České republice, založené v roce 2007.

Podle školního řádu střední školy (2018) se škola snaží pro co největší počet dospělých žáků:

 • Vytvořit, obnovit nebo posílit pracovní návyky formou účasti na vzdělávání
 • Zvýšit kvalifikaci a praxi hlavní klíčové skupiny
 • Posílit motivaci a osobní dispozice cílových skupin nutných k uplatnění na trhu práce

Škola je určena pro kohokoliv, kdo má zájem o uplatnění na trhu práce nebo o rekvalifikaci. Z tohoto důvodu škola nevybírá školné. Činnost školy je financována ze školského normativu, ze kterého se žákům hradí:

 • Školní pomůcky (sešity, tužky, učebnice, …)
 • Didaktická technika
 • Vybavení školy
 • Hygienické potřeby
 • Materiál pro výuku odborného výcviku
 • Vybavení výuky tělesné výchovy

Střední škola je určena pro žáky, kteří mají ukončenou povinnou školní docházku. V současné době školu navštěvuje téměř 300 žáků. Tito žáci jsou příslušníci mnoha etnických skupin, náboženství, národností, věku, zdravotního stavu i přesvědčení.

Třídní učitelé a ostatní pedagogové mají tyto úkoly a činnosti:

 • Posílení úlohy učitele v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná intervence při vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení
 • Úzká spolupráce s výchovným poradcem, vedením školy a speciálními pedagogy
 • Pravidelné třídnické hodiny a rozhovory se žáky
 • Individuální přístup k problematickým žákům
 • Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy
 • Shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor.

Nově jsme začali metodicky spolupracovat s SOU Vrapice. Je to další způsob plnění resocializace, která je naším hlavním, společným cílem.

Žáci se SVP v SOU Vinařice a jejich vzdělávání

Většina žáků, kteří se k nám hlásí, nemá žádné předchozí středoškolské vzdělání.

Složení těchto žáků je velmi různorodé. Nacházejí se zde žáci se:

 • Sluchovým postižením
 • Zrakovým postižením
 • Mentálním postižením
 • S vícero vadami
 • Somatickým postižením
 • Poruchou řeči
 • Vývojovými poruchami učení a chování

Jelikož se ve střední škole vzdělávají i žáci sociálně znevýhodnění, je velikým „pomocníkem“ asistent pedagoga, který nejčastěji pracuje s osobami jiných národností. Asistent pedagoga v těchto předmětech napomáhá k porozumění psaného i mluveného projevu.

Všichni žáci, bez rozdílu omezení, se vzdělávají ve všeobecně vzdělávacích předmětech, odborných předmětech a odborného výcviku.

Velikým přínosem pro střední školu jsou hlavně interaktivní tabule, nové metody ve výuce. Pouze při mluveném výkladu, si nedokáží žáci často představit či porozumět, o čem pedagog vykládá. Z tohoto důvodu si každý učitel připravuje na výuku prezentace, které doplňuje různými obrázky či videi k tématu. Pro žáky je toto opravdu nejlepší pomůcka k tomu, aby zvládali učivo. Výuka se pro ně stala pestřejší, efektivnější a zajímavější.

Pro více informací ohledně speciálně-pedagogického centra se obraťte na stránky: ŠPZ Koloběžka

Kontakt

Pokud se ucházíte o studium, prosíme, kontaktujte nás výhradně na následující e-mailové adrese:

info@souvin.cz
312 291 724

Střední odborné učiliště
Hlavní 245, Vinařice

651036062

Pro učitele

Na základě 10letých zkušeností je naším prvořadým cílem zkrátit čas, za který dochází k integraci žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami, s etnicky odlišným původem, sociálním znevýhodněným a zdravotním postižením z několika generací zkvalitňováním inkluzivního vzdělávání.

E-mail

Disk

Administrace

Odkazy na výukové programy:

http://www.jan-havelka.eu/zajimavosti/
http://kucharka.cbmonitor.cz/recepty/menu.php?dkid=2
http://www.instaluj.cz/vzdelavani
http://pachner.inshop.cz/inshop/scripts/shop_NF.asp
http://www.terasoft.cz/index2.htm
http://www.chytredite.cz/Chytredite/PrehledCD.htm
http://www.hrajeme-si.cz/publikace-barevne-kaminky/0/
http://www.silcom-multimedia.cz/index.htm

Odkazy na výukové portály:

http://www.rvp.cz/
http://www.veskole.cz/
http://vladahadrava.xf.cz/uvod.html
https://sites.google.com/site/ictprovedeniskoly/stranka-s-prezentaci
http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/
http://www.google.com/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.inkluzivniskola.cz/